Llei 4/2014, de 4 d'abril, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (a Catalunya)

Para la versión en castellano ir a este Link.

Segons la Llei 4/2014 catalana, l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa directa, que grava els dipòsits constituïts pels clients en les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l'obligació de restitució.

L'art. 4 de la Llei estableix les excepcions a aquest impost, de manera que no se'ls aplicarà a dipòsits de:
  1. El Banc d'Espanya
  2. El Banc Central Europeu
  3. El Banc Europeu d'Inversions
  4. L'Institut de Crèdit Oficial
  5. L'Institut Català de Finances
  6. Les seccions de crèdit de les cooperatives (per veure la recent modificació d’aquestes seccions: Link)
  7. Les autoritats de regulació monetària
L'obligat al pagament, és a dir el subjecte passiu a títol de contribuent, són les pròpies entitats de crèdit. És important remarcar que es prohibeix expressament la repercussió a tercers de la quota de l'impost, encara que és molt discutible que la despesa no sigui imputada de manera indirecta als clients.

La base imposable es calcula mitjançant la mitjana resultant de cada trimestre dels dipòsits a la vista i a termini. En relació al tipus aplicable, aquest és del 0,3% fins a 150.000.000 €, del 0,4% fins a 600.000.000 € i del 0,5% per a les quanties que excedeixin de 600.000.000 €.

L'art. 8 de la Llei regula diverses deduccions que permeten disminuir la càrrega tributària de les entitats de crèdit, com per exemple realitzar activitats d'utilitat pública. Per tant, la quota tributària líquida s'obté d'aplicar el percentatge aplicable a la base imposable i posteriorment restar les deduccions. La quota líquida no pot ser inferior a 0. És a dir, si per exemple es destinen diners a utilitats públiques per valor superior a la quota tributària resultant per a la entitat de crèdit, això no donarà dret a devolució de cap import.

Aquest impost es realitza per autoliquidació de les entitats de crèdit. També val la pena destacar que la gestió, recaptació i inspecció corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya, tal com és lògic al ser un impost propi de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, les infraccions i sancions s'apliquen d'acord amb la Llei estatal 58/2003 General Tributària juntament amb la seva normativa de desenvolupament també estatal.

Comentarios