Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables

Cave at evening - Joseph Wright of Derby


Para ver la versión en castellano clicar en este Link.

El passat 28 de novembre es va publicar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables. Aquest decret llei s'aprova en el marc de les competències compartides entre l'Estat i Catalunya, continuant amb la regulació de la Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic. El seu contingut es divideix en quatre capítols i diverses disposicions addicionals.

El capítol 1 defineix els tres objectius de la norma: a) adoptar mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica, b) modificar la llei d'urbanisme per facilitar i simplificar la implementació d'instal·lacions d'aprofitament d'energia solar i eòlica, i c) fixar els requisits d'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i fotovoltaica.

El capítol 2 preveu les modificacions a la Llei 16/2017 de canvi climàtic, dirigides a regular els objectius d'ús d'energies renovables, la irrupció de la mobilitat elèctrica en el transport, l'aprofitament de les energies renovables en ports, i la limitació de l'obtenció de gas i petroli mitjançant fracturació hidràulica.

El capítol 3 regula les modificacions en matèria d'urbanisme, en concret, de Decret legislatiu 1/2010 de el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya. Especialment, es permet la implementació d'instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. En aquest sentit, es contemplen els requisits a complir perquè no sigui necessària la modificació urbanística.

El capítol 4 conté la regulació de les autoritzacions per a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica provinent de l'energia eòlica i solar fotovoltaica. En particular, regula l'autorització per a instal·lar parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques d'entre 100 kW i 50MW. També regula els criteris generals a complir per als parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, així com els criteris específics per a cada un d'aquests dos tipus d'instal·lacions.

Es regula el funcionament de la Ponència d'energies renovables, que consisteix en l’òrgan col·legiat encarregat d'analitzar la viabilitat dels projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques.

Finalment, de les disposicions addicionals, transitòries i restants, destaca la disposició primera, que modifica la normativa en matèria d'aigües de Catalunya. Aquesta modificació faculta l'Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya per intervenir de manera immediata a la part catalana de les conques compartides, per prevenir o reparar danys al domini públic hidràulic en cas d'episodis extrems com pluges torrencials, inundacions o desbordaments.

Comentarios