Contracte de treball del servei a la llar: Real Decreto 1620/2011


Versión en castellano: Link

Les formes de contractació d’un servei a la llar són tres: contractació directa per part d’un particular, contractació mitjançant els serveis públics d’ocupació i mitjançant les agencies de col·locació autoritzades.

El contracte pot ser escrit o verbal, però com és habitual en el dret laboral, si el contracte té una duració determinada (de 4 o més setmanes) s’haurà de fer constar per escrit. Respecte dels elements essencials que han de fer-se constar en el contracte s’afegeixen alguns més a part dels generals (com la identificació de les parts i la retribució), aquests són la retribució en especie (com poden ser les dietes a la casa) i la distribució del temps en el qual el treballador ha d’estar a la casa.

En aquest tipus de serveis el més habitual és distribuir les hores de treball en diversos dies a la setmana, com poden ser els dilluns, dimecres i divendres un parell d’hores cada un. Això significa que el contracte serà a temps parcial. Aquests contractes requereixen que es pacti l’horari de forma clara en el contracte.

El període de prova màxim és de 2 mesos, durant els quals el període màxim de preavís serà de 7 dies. Les vacances anuals són de 30 dies, 15 dels quals han de ser seguits.

En cas d’acomiadament improcedent la indemnització és de 20 dies naturals per any de treball amb un límit de 12 mensualitats. Si el contracte dura més de 2 anys el preavís mínim és de 20 dies i si és inferior a l’any, el termini es redueix a 7 dies. Aquests terminis poden no seguir-se a canvi d’una indemnització equivalent als salaris que hauria cobrat el treballador en aquests dies de preavís incomplerts.

EN cas d’extinció del contracte per desistiment unilateral de l’ocupador, la indemnització és de 12 dies per any de treball i un màxim de 6 mensualitats.

Les persones no habituades a donar d’alta a treballadors han de tenir molta cura, degut a que la forma de contractació directa els obliga a portar a terme aquestes obligacions davant de la Seguretat Social. Les sancions per incompliment d’aquests deures van dels 3.126€ fins als 10.000€ (quantia resultant d’un augment bastant recent). A més, l’ocupador també ha de realitzar els pagaments de la cotització social.

Comentarios