És obligatori informar els treballadors sobre la fusió, escissió o altres operacions de modificació estructural?

Para ver la versión en castellano ir a este link.
Seguidilla - Man Ray
Sí, tot i que en la pràctica hi hagi molts casos en què no s’informi; cosa que no passa amb altres drets com els d’informació de socis i creditors, on es solen respectar les obligacions de forma escrupulosa. Els drets d’informació dels treballadors es canalitzen a través dels seus representants i, aquest deure es troba contemplat tant a l’Estatut dels Treballadors (ET), com a la Llei 3/2009 sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (LME).

En relació amb els drets d’informació dels treballadors referits a les operacions de reestructuració empresarial de la LME, el primer que hem de destacar és la disposició adicional primera de la mateixa, degut a que estableix:

“Disposició adicional primera. Drets laborals derivats de modificacions estructurals.
1. El que preveu aquesta Llei s’entén sense perjudici dels drets d’informació i consulta dels treballadors previstos a la legislació laboral.
2. En el supòsit que les modificacions estructurals regulades en aquesta Llei comprotin un canvi de titularitat de l’empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma, són aplicables les previsions recollides a l’article 44 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.”

En conseqüència, davant d'una modificació estructural s'apliquen de manera conjunta tant els drets d'informació previstos a la LME, com al ET. A més, la mateixa LME esmenta expressament l'aplicabilitat de l'art. 44 ET. Aquest article regula la successió d'empresa i, per tant, en les modificacions estructurals no hi ha dubte que el nou titular de l'empresa (societat absorbent de la fusió, societat de nova creació en cas d'escissió, etc.) assumirà els drets i obligacions de l'antic empleador.

L'art. 44.6 ET preveu els següents punts respecte dels quals s'ha d'informar als representants dels treballadors (ja sigui al Comitè d'empresa o als delegats de personal i, en cas de no haver-hi representants, directament als treballadors afectats):
 1. Data prevista de la transmissió.
 2. Motius de la transmissió.
 3. Conseqüències jurídiques, econòmiques i socials, pels treballadors afectats per la transmissió.
 4. Mesures previstes respecte dels treballadors.
La informació esmentada a l'art. 44.6 ET no és l'única a facilitar, ja que l'art. 39 LME contempla també la següent documentació que s'ha de posar a disposició dels representants dels treballadors per a la seva consulta gratuïta (amb caràcter previ o en cas d'acord unànime, amb posterioritat):
 1. Projecte comú de fusió, escissió, etc.
 2. Informes dels administradors sobre el projecte (de fusió, escissió, etc.).
 3. Si és el cas, informes dels experts independents.
 4. Comptes Anuals i informes de gestió dels últims 3 exercicis i, si escau, informes dels auditors.
 5. Balanç de fusió/escissió, en cas de no ser l'últim de tancament d'exercici aprovat.
 6. Estatuts socials vigents.
 7. Projecte d'escriptura de constitució de la nova societat o, en cas d'absorció, de l'absorbent.
 8. Identitat dels administradors de les societats participants, des de quan exerceixen els seus càrrecs, i identitat dels administradors que es vagin a proposar.
La informació dels treballadors s'ha de facilitar amb caràcter previ a la formalització de l'operació, amb temps suficient, que serà, com a mínim, d'un mes (és el mateix període que per a socis i creditors, fins i tot en cas de fusió o escissió amb acord unànime).

El dret d'informació regulat és només això, un dret d'informació, sense que la LME permeti als treballadors o als seus representants oposar-se a la fusió, cosa que sí podrien arribar a fer els socis o creditors. Això s'entén fins i tot malgrat el dret dels representants d'emetre un informe sobre la modificació estructural (art. 64 ET), ja que aquest informe s'haurà d'elaborar durant el mes d'informació i no permet suspendre o impedir l'operació projectada. La normativa amb aquest informe incentiva que els representants dels treballadors i els representants de l'empresa intercanviïn punts de vista sobre l'operació abans d'executar-la, però sense que els treballadors puguin imposar les seves consideracions.

És important tenir en compte que l'aprovació unànime d'una fusió o escissió no permet obviar o limitar el dret d'informació dels treballadors. En aquest sentit, l'art. 42.2 LME diu de forma expressa: "Els drets d'informació dels representants dels treballadors sobre la fusió, inclosa la informació sobre els efectes que pogués tenir sobre l'ocupació, no podran ser restringits pel fet que la fusió sigui aprovada en junta universal.". Val a dir, però, que és una menció innecessària, ja que l'art. 42 LME sobre acords unànims de fusió, com ja hem comentat en aquest blog ("Sobre el acuerdo unánime de fusión"), permeten aprovar l'acord sense facilitar informació prèviament, però no exclou el deure d'informar.

Finalment, cal tenir en compte que les implicacions laborals, en cas de modificacions transfrontereres, tenen particularitats que requereixen un tracte específic que aquí no es contempla.

Comentarios