Llei de Consultes de Catalunya, la proposició de llei


Para ver la versión en castellano: Link.

Al Parlament de Catalunya s’està tramitant la Proposició de llei de consultes populars no refrendàries i participació ciutadana (Tram. 202-00029/10). Si s’acaba aprovant aquest text, que és el més probable, la Generalitat podrà preguntar als ciutadans de Catalunya sobre temes de tota mena relacionats a aquest territori. De moment, i a falta de les possibles esmenes, l’art. 1 defineix l’objecte d’aquesta llei com segueix:

L’objecte d’aquesta Llei és regular l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acompliment i la convocatòria dels mecanismes de participació democràtica, d’audiència, de diàleg i de consultes populars no referendàries, respecte d’actuacions polítiques de transcendència especial, en l’àmbit competencial de la Generalitat, mitjançant votació, fòrums de participació, debats públics i qualsevol altre instrument de consulta popular no referendària a la ciutadania”.
imatge de la wikipedia
És important veure que les consultes objecte d’aquesta llei són sense caràcter vinculant, és a dir la decisió presa per la majoria que voti en una consulta d’aquestes no tindrà validesa automàtica ni obligarà jurídicament al Parlament ni al Govern. A més, l’art. 2 afegeix que les consultes podran dirigir-se a la ciutadania, a organitzacions civils o a representants de la diversitat social. Es a dir, no sempre hauran de dirigir-se al conjunt de la població de Catalunya. Afegir, també, que les consultes poden fer-se a nivell de tota la comunitat o a nivell local, sent competència en aquest segon cas dels ens locals.

Un altre punt important de la llei que s’està tramitant és l’òrgan competent per consultar a la població, que serà, si tot segueix igual, el President de la Generalitat. De totes maneres la llei preveu que la ciutadania promogui una consulta, d’igual manera que passa amb les iniciatives legislatives populars (com ha passat en el cas dels deshaucis).

Un tercer tema bàsic és la regulació de les persones legitimades per votar en aquestes consultes. Segons l’art. 5 de la proposta podran participar en la votació els majors de 16 anys domiciliats a Catalunya, incloent tots els ciutadans de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

Un dels problemes interpretatius bàsics de la proposta és la determinació de les matèries que poden ser objecte d’una consulta, doncs la proposició de llei, en el seu art. 7.1, estableix el següent per no extendre’s a àmbits aliens:

La convocatòria de consulta popular mitjançant votació de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya correspon al president de la Generalitat”.

A mesura que el procés avanci veurem més extensament el text i el resultat final.

Comentarios