Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (en Cataluña)

Según la Ley 4/2014 de Cataluña, el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito es un tributo propio de la Generalitat de Cataluña, de naturaleza directa, que grava los depósitos constituidos por los clientes en las entidades de crédito, por cualquier negocio y variedad jurídica, siempre que conlleven la obligación de restitución.
La nena obrera (versió de 1885) - Joan Planella i Rodríguez
El art. 4 de la Ley establece las excepciones a este impuesto, de modo que no se les aplicará a depósitos de:
 1. El Banco de España
 2. El Banco Central Europeo
 3. El Banco Europeo de Inversiones
 4. El Instituto de Crédito Oficial
 5. El Instituto Catalán de Finanzas
 6. Las secciones de crédito de las cooperativas (ver la reciente modificación a estas secciones en este Link)
 7. Las autoridades de regulación monetaria
El obligado al pago, es decir el sujeto pasivo a título de contribuyente, son las propias entidades de crédito. Es importante remarcar que se prohíbe expresamente la repercusión a terceros de la cuota del impuesto, aunque es muy discutible que el coste no sea imputado de modo indirecto a los clientes.

La base imponible se calcula mediante el promedio resultante de cada trimestre de los depósitos a la vista y a plazo. En cuanto al tipo aplicable es del 0,3% hasta 150.000.000 €, del 0,4% hasta 600.000.000 € y del 0,5% para las cuantías que excedan de 600.000.000 €.

El art. 8 de la Ley regula varias deducciones que permiten disminuir la carga tributaria de las entidades de crédito, como realizar actividades de utilidad pública. Por lo tanto, la cuota tributaria liquida se obtiene de aplicar el porcentaje aplicable a la base imponible y posteriormente restarle las deducciones. La cuota líquida no puede ser inferior a 0. Es decir, si por ejemplo, se destinan sumas a utilidades públicas superiores a la cuota tributaria ello no dará derecho a devolución de ningún importe.

Este impuesto se realiza por autoliquidación de las entidades de crédito. También vale la pena destacar que la gestión, recaudación e inspección corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, tal y como es lógico al ser un impuesto propio de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, las infracciones y sanciones se aplican en base a la Ley estatal 58/2003 General Tributaria y su normativa de desarrollo también estatal.

SICAVs concepte, contextualització, regulació i raó de ser

Para ver la versión en castellano ir a este LINK.

Les SICAV, o Societats d’inversió de capital variable, són un tipus d’Institució d’Inversió Col·lectiva (IIC) que regula la Llei 35/2003, per a la seva constitució és obligatori utilitzar la forma societària de S.A. (societat anònima). Per entendre-les és recomanable veure d’on sorgeixen i què és una ICC (contextualitzar-les).

A més de la Llei 35/2003, també se’ls aplica el RD 1082/2012, que desenvolupa aquesta llei. Pel que fa a aquest RD, es por veure la següent entrada publicada prèviament a aquest mateix blog: “RD 1082/2012 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2003 d’Institucions d’Inversió Col·lectiva”.

Les IIC són aquelles que tenen per objecte la captació de fons, béns o drets del públic per gestionar-los en béns, drets, valors o altres instruments, tant financers com no financers, sempre que el rendiment de l’inversor s’estableixi en funció dels resultats col·lectius.

Les IIC poden ser de moltes classes diferents i la seva divisió bàsica és la que distingeix entre IIC financeres (com les SICAV objecte d’aquesta entrada) i les no financeres (com les IIC immobiliàries).

Com es pot veure, les SICAV són una forma de canalitzar l’estalvi per invertir a través d’una societat anònima, a diferència del mètode més comú consistent en la compra de productes financers directament, com la compravenda d’accions cotitzades, o la participació en fons d’inversió.

Les IIC poden ser constituïdes en forma de fons d’inversió (aquests no tenen personalitat jurídica pròpia i necessiten obligatòriament d’una societat gestora que té personalitat jurídica) o de societat d’inversió, així doncs, les SICAV són les que opten per la segona opció i, per tant, no necessiten una societat gestora (tot i que poden tenir-la opcionalment). Els requisits bàsics per constituir aquest tipus de societats (no tots) són:

Nombre d’accionistes no inferior a 100 (de moment sembla ser que hi ha maneres de salvar aquest requisit).
Rebre l’autorització i registre per part de la CNMV.
Capital social mínim de 2.400.000 €.

En relació a les SICAV també és important conèixer el funcionament dels anomenats compartiments, la regulació d’aquests es pot veure a l’entrada titulada “Participants i compartiments al RD 1082/2012 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 35/2003 d’Institucions d’Inversió Col·lectiva”.

També cal destacar que la regulació interna de les SICAV prové de normativa de la Unió Europea, com la Directiva 85/611/CE i la Directiva 2001/108/CEE.

La finalitat legislativa de regular i permetre aquestes companyies és canalitzar el crèdit i mantenir i atreure el capital al territori regulat per la norma habilitadora (en aquest cas el territori regulat per l’Estat espanyol). No donar certs incentius fiscals a questes figures disminuiria la presencia d’inversions (i la possible fugida de capitals). De totes maneres, les qüestions d’oportunitat política i la seva correcció moral no són objecte d’aquesta entrada.

Aquestes societats es beneficien de diverses exempcions si compleixen amb els requisits legals aplicables, com els ja comentats entre d’altres, de tal manera que només tributen a l’1% pels beneficis obtinguts (els obtinguts per la societat, és a dir, els de l’Impost de Societats), de manera que la distribució de dividends als seus socis tributen als tipus normals, però no tant elevats com els que graven els rendiments del treball de l’IRPF. És a dir, el que permet una SICAV és, bàsicament, diferir el pagament d’impostos.

Encara que l’ús ordinari és l’ajornament fiscal, hi ha altres vies per no pagar o pagar menys, com l’ús de reduccions de capital en comptes de repartir dividends, però això pot ser objecte d’inspeccions fiscals amb les seves corresponents sancions. Per tant, l’ús de reduccions de capital ha de respondre a motius vàlids diferents de l’evasió o defraudació fiscal.

New refinancing agreements protected without collective approval by the creditors

The Spanish Insolvency Law 22/2003 has been amended by the Royal Decree-Law 4/2014 (RD-Law). This RD-Law introduces very important innovations, and here we want to remark a new kind of refinancing agreements that not require a previous collective approval to be immune to claw back actions.

Therefore, the particularity is that this type of agreement requires no approval by creditors or judicial approval.

In fact, its application depends on very strict requirements, because if the agreements do not improve the equity (financials of the company) cannot be protected.

This kind of refinancing agreements require the following cumulative conditions:
 1. Increase the proportion of assets over liabilities;
 2. Resulting value of current assets is equal to or greater than current liabilities (short term liabilities);
 3. Resulting value of security granted in favour of the creditors involved by the agreement does not exceed  either 9/10 of the value of the outstanding debt owed to such creditors, or the proportion of the outstanding  debt guarantees they had before the agreement;
 4. The interest debt applicable in favour of the creditors affected by the agreement does not exceed 1/3 of the applicable to previous debt; and
 5. The agreement is granted by a Notary Public, signed by all the creditors affected and the debtor, and also states the economic reasons justifying the agreement. 
These conditions should be given at the time of execution of the public instrument. And, as we all can see, these conditions are not easy to meet.

SICAVs concepto, contextualización, regulación y razón de ser

Las SICAV o Sociedades de Inversión de Capital Variable son un tipo Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) reguladas en la Ley 35/2003, para su constitución es obligatorio utilizar la forma de sociedad anónima (S.A.). Sin embargo, para entenderlas es necesario ver de dónde surgen (contextualizarlas).
Composition X - Kandinsky
Además de la Ley 35/2003, también se les aplica el RD 1082/2012 que desarrolla dicha ley. Al respecto se puede ver la entrada publicada como: “RD 1082/2012 por el que se prueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva”.

Las IIC son aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

Las IIC pueden ser de muchos tipos y su división básica es la que distingue entre IIC financieras (como las SICAV) y las no financieras (como las IIC inmobiliarias).

Como se puede ver, las SICAV son una forma de canalizar el ahorro para invertir a través de una sociedad anónima, a diferencia del método habitual consistente en la compra de productos financieros directamente, como la compraventa de acciones cotizadas, o la participación en fondos de inversión.

Las IIC pueden constituirse en forma de fondo de inversión (éstos necesitan una sociedad gestora) o de sociedad de inversión, así pues, las SICAV son las que optan por la segunda opción. Los requisitos  básicos para constituir este tipo de sociedades son:

- Número de accionistas no inferior a 100, aunque reglamentariamente se pueden aprobar excepciones según la actividad (además, los bancos solventan este problema si hace falta).
- Recibir la autorización y registro por parte de la CNMV.
- El capital social mínimo es de 2.400.000 €.

En las SICAV también es importante conocer el funcionamiento de los llamados compartimentos, cuya regulación se puede ver en la entrada “Partícipes y compartimentos en el RD 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva”.

También cabe destacar que la regulación interna de las SICAV proviene de normativa de la UE, como la Directiva 85/611/CE y la Directiva 2001/108/CEE.

La finalidad legislativa de regular y permitir estas compañías es canalizar el crédito y mantener y atraer el capital en el territorio regulado. No dar ciertas ventajas fiscales a estas figuras supondría la huída de capitales. De todos modos, las cuestiones de oportunidad política y su corrección moral no son objeto de esta entrada.

Estas sociedades se benefician de varias exenciones y si cumplen con los requisitos legales, como los ya vistos, entre otros, sólo tributan al 1% por los beneficios obtenidos (los obtenidos por la sociedad, esto es, el Impuesto de Sociedades), de modo que el reparto de beneficios a sus socios, como son los dividendos, tributan a tipos normales, pero no tan elevados como los que gravan los rendimientos del trabajo del IRPF.  Es decir, lo que permite una SICAV es, básicamente, diferir el pago de impuestos.

Aunque el uso ordinario es dicho diferimiento fiscal, existen otras vías para no pagar o pagar menos, como el uso de reducciones de capital en lugar de dividendos, pero ello puede ser objeto de inspecciones fiscales con su correspondientes sanciones. Por lo tanto, el uso de reducciones de capital debe responder a motivos válidos distintos a la evasión o defraudación fiscal.

Nova regulació per a les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya

Para leer la versión en castellano ir a este Link.

El nou Decret 49/2014, de 8 d'abril, modifica el règim del Decret 280/2003 en relació al funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya. En concret, modifica els articles 5, 7 i 8 de l'esmentat Decret 280/2003. La regulació general i bàsica de les cooperatives de Catalunya es troba a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, i la de les seccions de crèdit d'aquestes cooperatives a la Llei 6/1998, de 13 de maig.

En relació a la normativa de cooperatives, es poden veure aquestes dues entrades ja publicades al blog: primera part i segona part.

Les seccions de crèdit són un òrgan autònom dins les cooperatives, i també poden tenir un patrimoni autònom a la resta de la societat (però mantenint la responsabilitat unitària de la cooperativa pel que fa a les seves obligacions).

L'objectiu d'aquest Decret és millorar el funcionament de les seccions de crèdit, la transparència de les cooperatives, el poder de l'assemblea i la solvència d’aquest tipus de societat.

Amb el Decret 49/2014 el total de passiu exigible de la cooperativa (passiu a curt i llarg termini, com deutes a proveïdors i creditors) no podrà excedir en més de nou vegades els recursos propis de la cooperativa (als recursos propis trobem partides com el capital social i reserves de la cooperativa). Per tant, el que es busca és millorar o assegurar la solvència d'aquestes societats.

A més, els recursos propis de la cooperativa no poden ser inferiors al 50% dels saldos de l'immobilitzat material i immaterial net (un cop deduïts els saldos de les subvencions de capital obtingudes perquè la cooperativa es financi).

Quan una cooperativa té la seva major activitat a la secció de crèdit ha de reconèixer el seu caràcter de cooperativa de crèdit, en lloc de l'altra o altres activitats que suposadament tingui com a principal. El Decret 49/2014, pel que fa a aquest fet, estableix que aquestes cooperatives tindran com a activitat principal la d'atorgament de crèdit quan:

Els actius de la secció de crèdit siguin més d'un 85% de la cooperativa en relació amb els actius totals d'aquesta (amb els immobles valorats a preu de mercat mitjançant taxació independent o bé el seu valor comptable net).
Els ingressos corrents de la secció de crèdit siguin més d'un 50% de la cooperativa en relació als ingressos de la resta de seccions de la cooperativa (sense incloure els de la secció de crèdit).
Els saldos creditors a la secció de crèdit de socis col·laboradors siguin més d'un 30% del total de saldos de creditors de socis a aquesta secció.

Pel que fa als actius de la secció de crèdit, s'estableix que només poden ser aportats en garantia o ser objecte de pignoració.

A l'art. 7 es regula el control i supervisió sobre inversions i finançament de la secció de crèdit. En aquest sentit, el Consell rector ha d'elaborar de forma anual un pla econòmic i financer sobre l'activitat de la secció de crèdit. En aquest pla s'ha de preveure la capacitat financera i els criteris d'inversió, i l'aprovació d’aquest és competència de l'Assemblea General. Així mateix, el Decret contempla els punts mínims a tractar.

Recomendación de la Comisión sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial

En el DOUE de 14 de marzo de 2014 se publicó la Recomendación de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE).

El objetivo de esta Recomendación es animar a los Estados miembro a regular ciertas cuestiones y enfocar la normativa concursal y preconcursal de determinada manera, pues el Reglamento (CE) 1346/2000 sólo trata parte de la normativa concursal, esto es, competencia, reconocimiento, ejecución, legislación aplicable y cooperación en los procedimientos transfronterizos de insolvencia.

En concreto, el objetivo de la Recomendación se define como: “animar a los Estados miembros a establecer un marco que permita la reestructuración eficiente de las empresas viables con dificultades financieras, y ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados, con el fin de fomentar el espíritu empresarial, la inversión y el empleo, y contribuir a reducir los obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior”.  Con ello se quiere mejorar el porcentaje de cobro de los acreedores, facilitar las reestructuraciones y disminuir los costes de invertir en otro Estado miembro distinto al de origen de la inversión.
Blue Reviere - Stella Dunkley (www.stelladunkley.co.uk)
Para mejorar y facilitar las reestructuraciones los Estados miembro deben regular la posibilidad de realizar reestructuraciones en fases tempranas (esto es cuando se prevé la posibilidad de una insolvencia), permitir al deudor que mantenga el control de la gestión de la empresa en esa fase, permitir al deudor que pueda solicitar la suspensión temporal de las acciones de ejecución individual (esto lo hemos tratado muchas veces en este blog y recientemente se incorporó a la Ley Concursal, un ejemplo de ello es la entrada “Limitar las ejecuciones con garantía real en las empresas concursadas” o “Primera lectura del Real Decreto-ley 4/2014 sobre refinanciación y reestrcuturación de deuda empresarial”), la posibilidad de aprobar planes de reestructuración por mayoría y con carácter vinculante para todos los acreedores si es confirmado por un órgano jurisdiccional y, finalmente, proteger la nueva financiación para que no sea declarada nula, anulable o no ejecutable.

Como es evidente, la Recomendación también declara que los procedimientos de reestructuración no deben ser largos ni costosos. Además, también se establece la necesidad de permitir procedimientos y medidas extrajudiciales flexibles.

La figura del mediador concursal ya introducida en la Ley Concursal, también es contemplada en dicha Recomendación.

Desde mi punto de vista la cuestión más interesante o destacable es la suspensión de las ejecuciones individuales, tal y como ya apunté al principio. Sobre esta materia la Recomendación declara: “Los deudores deberían tener derecho a solicitar al órgano jurisdiccional la suspensión temporal de las acciones de ejecución individuales (en lo sucesivo, la suspensión) presentadas por los acreedores, incluidos los acreedores preferentes y con garantía, que podrían de otro modo ensombrecer las perspectivas del plan de reestructuración. La suspensión no debería interferir en la ejecución de los contratos en curso”.

En la Recomendación la Comisión también contempla los casos básicos en los que la suspensión de ejecuciones individuales debería ser aplicada: cuando exista una mayoría que apruebe el plan de reestructuración y cuando el plan tenga perspectivas razonables de ser aplicado con éxito. Sin embargo, no siempre es necesario que exista una mayoría que apruebe el plan de pagos, como se ha visto tras la última modificación de la Ley Concursal española, cuyo contenido vimos en la entrada “Los nuevos acuerdos de refinanciación protegidos sin necesidad de aprobación colectiva (sin umbrales)”.

En cuanto a la segunda oportunidad para los empresarios la Recomendación también establece directrices importantes. La Comisión declara que las deudas de los empresarios deberían condonarse totalmente en un plazo máximo de tres años a partir de: i) en caso de liquidación de los activos del deudor, la fecha en que el órgano jurisdiccional decidió iniciar el procedimiento de insolvencia y ii) en el caso de un procedimiento con plan de reembolso, la fecha en que se inició la aplicación de dicho plan. Sin embargo, los Estados miembro deben establecer normas que no permitan la condonación temprana si se dan ciertas circunstancias que así lo requieran, como: disuadir a empresarios que actuaron de mala fe o que no faciliten la aprobación de planes de reembolso. Respecto a la remisión de deudas se puede ver la entrada “Remisión de las deudas en la persona natural – interpretación de los art. 178.2 y 242.2.5º LC”.

En cuanto a las deudas derivadas de la responsabilidad delictual, la Comisión reconoce que no es necesario condonarlas, como es lógico.

Nueva regulación para las secciones de crédito de las cooperativas de Cataluña

El nuevo Decreto 49/2014, de 8 de abril, modifica el régimen del Decreto 280/2003 respecto al funcionamiento de las secciones de crédito  de las cooperativas de Cataluña. En concreto, modifica los artículos 5, 7 y 8 del mencionado Decreto 280/2003. La regulación general y básica de las cooperativas de Cataluña se halla en la Ley 18/2002, de 5 de julio y la de las secciones de crédito de estas cooperativas en la Ley 6/1998, de 13 de mayo.

En relación con la normativa de cooperativas se pueden ver las dos siguientes entradas ya publicadas en este blog: primera y segunda.
Green Field - Vincent van Gogh 
Las secciones de crédito son un órgano autónomo dentro de las cooperativas, y que también pueden tener un patrimonio autónomo al resto de la sociedad (sin perjuicio de la responsabilidad unitaria de la cooperativa por sus obligaciones).

El objetivo de este Decreto es mejorar el funcionamiento de las secciones de crédito, la transparencia, el poder de la asamblea y la solvencia de las cooperativas.

Con el Decreto 49/2014 el total de pasivo exigible de la cooperativa (pasivo a corto y largo plazo, como deudas a proveedores y acreedores) no podrá exceder en más de nueve veces los recursos propios de la cooperativa (como capital social y reservas de la cooperativa). En consecuencia, se quiere garantizar la solvencia de estas sociedades.

Además, los recursos propios de la cooperativa no pueden ser inferiores al 50% de los saldos del inmovilizado material e inmaterial neto (una vez deducidos los saldos de las subvenciones de capital obtenidas para que la cooperativa se financie).

Cuando una cooperativa tiene su mayor actividad en la sección de crédito debe reconocer su carácter de cooperativa de crédito, en lugar de la otra u otras actividades que supuestamente tenga como principal. El Decreto 49/2014 también regula este hecho, estableciendo que dichas cooperativas tendrán como actividad principal la de otorgamiento de crédito cuando:
 1. Los activos de la sección de crédito sean más de un 85% de la cooperativa en relación con los activos totales de ésta (con los inmuebles valorados a precio de mercado mediante tasación independiente, o en su defecto su valor contable neto).
 2. Los ingresos corrientes de la sección de crédito sean más de un 50% de la cooperativa en relación a los ingresos del resto de secciones de la cooperativa (sin incluir los de la sección de crédito).
 3. Los saldos de acreedores en la sección de crédito de socios colaboradores sean más de un 30% del total de saldos de acreedores de socios en esta sección.
En cuanto a los activos de la sección de crédito, se establece que sólo pueden ser aportados en garantía o ser objeto de pignoración.

En el art. 7 se regula el control y supervisión sobre inversiones y financiación de la sección de crédito. En este sentido, el Consejo rector debe elaborar de forma anual, un plan económico-financiero sobre la actividad de la sección de crédito. En este plan hay que prever la capacidad financiera y los criterios de inversión, cuya aprobación es competencia de la Asamblea General. Asimismo, el Decreto contempla los puntos mínimos a tratar.

El dret no importa a ningú, i menys els advocats

Hi ha advocats a per parar un tren, dos i tants com faci falta, en part perquè obtenir aquesta carrera a Espanya és barat i fàcil i, per altra banda, perquè molta gent es decideix per aquests estudis pensant que 1) l'advocacia és una professió ben pagada i 2) que el dret dóna un coneixement general molt útil per gran varietat de feines. En relació a aquest últim punt, és cert que el dret permet un coneixement general molt útil, però també ho és que per si sola no és garantia de cap èxit professional, ni tant sols per mantenir una carrera mediocre. Així mateix, l'exercici de l'advocacia a Espanya està immersa en un mercat extremadament competitiu, amb demanda de gran especialització i preus reduïts.
El Pati Blau - Santiago Rusiñol
Juntament amb la situació anterior, la prestació de serveis jurídics pateix de greus deficiències. Amb això em refereixo a que els clients, en la majoria dels casos, no tenen el coneixement necessari per valorar la qualitat del servei. Això es deu al fet que la prestació de serveis jurídics pot servir com a prevenció per reduir riscs legals que: 1) d'una banda no són coneguts pels clients i 2) tot i ser coberts prèviament poden resultar insuficients (alguns cops per la negligència de la part demandant que actua sense diligencia, per la mala actuació de l'Administració, per simples ganes de perjudicar a l’altra part, etc).

Per exemple, un servei jurídic d'alta qualitat en un judici perdut pot semblar un fracàs, però un servei jurídic mediocre pot amagar-se darrere un pronunciament judicial favorable al client. En altres ocasions, la redacció d'un contracte amb greus insuficiències jurídiques (per exemple per risc de clàusules nul·les si l'altra part les detecta, o de clàusules contràries al dret de la competència), pot no provocar efectes negatius. No obstant això, aquest servei hauria patit de greus deficiències, encara que el client no les hagués detectat ni patit directament al no existir materialització del risc implícit. De fet, aquesta crítica serà més llegida per juristes que per possibles clients (no coneixedors del dret ni lectors d’escrits jurídics), que són els que haurien de rebre el missatge.

En un moment com l'actual, on les empreses es centren en l'obtenció de resultats, els serveis jurídics, amb resultats abstractes, perden molt valor empresarial. Avui en dia les empreses, sobretot mitjanes i petites, que són la gran majoria del nostre teixit empresarial i PIB, es centren en dedicar el seu temps i diners en despeses i inversions que es puguin mesurar fàcilment, allunyant-se del compliment legal i la reducció de riscs jurídics.

Com hauria d’importar el dret a una societat desitjosa de resultadisme material immediat?

Aquesta forma d'actuar augmenta molt els riscs, com ja va passar amb la bombolla immobiliària, o la bombolla de les telecom, o en un futur probable la bombolla de les tecnològiques. És important que les empreses i particulars sàpiguen que davant un risc, ja sigui de crèdit, jurídic, d'inflació, etc, hi ha dues opcions: cobrir el risc o no cobrir el risc. Crec que cobrir els riscs és l'opció més beneficiosa per a les empreses, els particulars i la societat en general, donant estabilitat al dia a dia de la població.

En definitiva, la tendència actual, en què el dret i l'exercici de l'advocacia són percebuts com a simples despeses sense resultats directes en el compte corrent de la persona o entitat que sigui, em sembla un risc per a l'estabilitat econòmica i social. Comparant la percepció respecte al dret i la despesa en assessorament legal a països estables, com els Estats Units o Alemanya amb els existents a Espanya, ens podríem fer una idea de la preocupant situació d'aquesta comunitat en clara decadència política, econòmica i social.

L'excel·lència no s'aconsegueix donant valor únicament al que atorga ingressos immediats, sinó al treball continu al llarg del temps, amb creixement pausat però continu i estable.

Iniciativa Popular Ciutadana a la Unió Europea (UE)

William Turner - The Blue Rigi Lake of Lucerne Sunrise
Les iniciatives populars a la UE són possibles des de la aprovació del Tractat de Lisboa, trobant-se la seva regulació al Reglament (UE) 211/2011 de 16 de febrer de 2011, sobre la Iniciativa Ciutadana Europea.

La regulació de les iniciatives ciutadanes permet als ciutadans de la UE proposar a la Comissió Europea que doni inici a la aprovació de determinada normativa. Cal recordar que l’òrgan de la UE amb capacitat per proposar l’aprovació d’una llei és la Comissió, tot i que després les propostes hagin de ser aprovades pel Parlament Europeu i el Consell Europeu.

El número de firmants necessaris es de 1.000.000 i aquestes firmes han de provenir de, com a mínim, un quart dels Estats membre de la UE. Es a dir, actualment de 7 Estats membre.

Els organitzadors han de ser ciutadans de la UE amb capacitat per votar a les eleccions al Parlament Europeu, a més hauran de constituir un Comitè amb membres procedents de 7 Estats membre diferents. Evidentment, aquests organitzadors han de coordinar les seves funcions per aconseguir firmes d’almenys un quart dels Estats membre.

Abans de començar la recollida de firmes la iniciativa ha de ser comunicada a la Comissió Europea. El termini per aconseguir el milió de firmes es de 12 meses a contar des de la data de registre de la iniciativa per part de la Comissió.

Coexistencia de administradores retribuidos y no retribuidos en una misma sociedad

La cuestión sobre la posibilidad de retribuir a unos administradores y a otros no ha despertado bastantes opiniones, debido a que el pasado 2 de abril se publicó en el BOE una Resolución de la DGRN de fecha 25 de febrero de 2014.

Dicha Resolución ha sido comentada por Jesús Alfaro en su blog (esta entrada y esta otra) y también por Luis Cazorla en esta otra entrada de su blog. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que mi opinión es la misma, sobretodo en relación con las dos entradas del profesor Alfaro, no entraré en detalles.
Claude Monet - Argenteuil
El punto positivo de esta Resolución es que la DGRN aclara que entre distintos administradores de una sociedad, cabe la posibilidad de establecer su carácter remunerado o no remunerado, pero se equivoca al impedir que los mismos administradores tengan un tratamiento diferenciado en cuanto a su remuneración.

El Registrador consideró, seguramente debido a que la doctrina mantenida por la DGRN aún no había sido matizada por esta última Resolución, que los administradores deben ser retribuidos o no retribuidos. Es por ello que denegó la inscripción de la siguiente cláusula:

El cargo de administrador es gratuito. No obstante el Consejero Delegado tendrá derecho a percibir una retribución consistente en una parte fija por importe de seis mil seiscientos euros (6.600 euros), y otra variable, consistente en el 9% de los dividendos distribuidos por la sociedad. La parte fija se actualizará con los mismos criterios que los utilizados para la actualización del resto del personal de la empresa.”.

Por suerte, la DGRN revoca la calificación del Registrador y acepta la inscripción. Lástima que como obiter dicta, es decir como cuestión ajena al objeto concreto del recurso dice lo siguiente: “en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación o con la del consejo consultivo respecto del que el Reglamento del Registro Mercantil prevé expresamente que podrá hacerse constar... el correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo.”.

¿Qué hará la DGRN cuándo vea que una sociedad quiere inscribir un acuerdo en el que un administrador mancomunado ejerce funciones ejecutivas, siendo retribuido, y el otro mancomunado sólo supervisa la tarea del anterior, sin ser retribuido?

Indemnización por clientela en los contratos de distribución según la Propuesta de Código Mercantil

En la entrada publicada en este blog a 22 de septiembre de 2013 comenté brevemente un par de ideas en relación con la tipificación de los contratos de distribución en la Propuesta de Código Mercantil (PCM). Asimismo, anuncié que publicaría un trabajo al respecto, cuyo contenido se puede leer en la Revista Aranzadi Doctrinal núm. 8 de 2013 (RAD).
Son Moragues - Santiago Rusiñol
Uno de los puntos tratados en el artículo mencionado de la RAD es la regulación propuesta para la indemnización/compensación por clientela. El contenido literal de la PCM en esta cuestión es:
“Artículo 543-24. Compensación por clientela

1. Salvo pacto en contrario, la terminación de los contratos de distribución no obligará al proveedor a compensar al distribuidor por la clientela que éste hubiera podido generar durante la relación.
2. Excepcionalmente, el distribuidor tendrá derecho a una compensación cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) La naturaleza del contrato y la actividad del distribuidor hayan incrementado sustancialmente el tipo de operaciones o el número de clientes;
b) el distribuidor haya facilitado al proveedor un listado de los clientes;
c) exista un pacto por el cual el distribuidor, una vez extinguido el contrato no pueda hacer competencia al proveedor o al nuevo distribuidor . La duración del pacto de no competencia no podrá exceder de un año.”
En primer lugar hay que tener en cuenta que el régimen sobre la indemnización por clientela en los contratos de distribución es y se propone que sea regulado primero por el acuerdo de las partes y, sólo a falta de éste, por el régimen legal.

Una primera ausencia que debe ser regulada en este artículo es la existencia o no de un límite máximo en la indemnización por clientela en los contratos de distribución. Hoy en día el límite máximo, en caso de aplicarse la indemnización, es el mismo que en los contratos de agencia. Sin embargo, al tipificar estos contratos expresamente desconocemos si debe aplicarse el límite de los contratos de agencia por analogía, o bien, al no decirse nada no se aplica límite.

Otra cuestión destacable es que el apartado a) dice que el incremento en la clientela debe ser sustancial, cosa que no ocurre con los agentes, donde el incremento sensible es suficiente (en este caso el juez puede moderar la indemnización por equidad).

En cuanto a la aportación del listado de clientes para la aplicación de la indemnización decir que es una novedad remarcable, pues en el Proyecto de Contratos de Distribución de 2011 fallido no se contemplaba esta posibilidad.

Finalmente, si no hubiese incremento sustancial en el número de clientes u operaciones gracias al distribuidor, ni tampoco hubiese aportado una lista de clientes, la tercera opción para conseguir una indemnización sería la existencia de un pacto de no competencia postcontractual (que no puede exceder de 1 año).

A diferencia del Proyecto de 2011 fallido, estos requisitos se aplican por separado, por lo que concurriendo uno de ellos ya será aplicable la compensación por clientela a favor del distribuidor.

Para más información la referencia de Aranzadi Digital (antes Westlaw) es: “BIB 2013/2391”

Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Parte III)

Tras ver la primera parte sobre nulidad de las cláusulas abusivas y la segunda parte sobre establecimiento mercantil y desistimiento, pasamos a la tercera.
Santiago Rusiñol - El valle de los naranjos
Otra modificación relevante es el aumento de los deberes de información precontractual. En especial destacan: la obligación de informar sobre la existencia y condiciones de los depósitos u otras garantías financieras a aportar por parte del consumidor, sobre los servicios de postventa , garantías comerciales. También hay que destacar que respecto al comercio de contenidos digitales el empresario debe informar de las distintas formas de utilización y sus limitaciones técnicas (como inoperatividad o limitaciones regionales (esto último supone una obligación especialmente importante a la vista del mercado).

Otra protección remarcable en favor de los consumidores y usuarios es que el nuevo art. 60 ter LGDCU establece que no se podrán facturar a los consumidores y usuarios por el uso de determinados medios de pago cargos que superen el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios.

A nivel procesal/arbitral destaca el art. 53.4 LGDCU. Mediante la modificación de este artículo se elimina la salvedad que permitía el convenio arbitral previo en caso de sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o supuesto específico. A modo de ejemplo, esta excepción podía aplicarse a arbitrajes bancarios por venta de determinados productos financieros como participaciones preferentes o swaps.

En consecuencia, a partir de ahora los convenios arbitrales suscritos antes de surgir el conflicto no serán vinculantes para los consumidores y usuarios, sin excepción. En cambio, para los empresarios sí serán de carácter vinculante por lo que equivaldrá a la aceptación en caso de demanda arbitral por parte del consumidor.

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.