Resolució de la DGRN de 4 de novembre de 2015, sobre la inscripció de les fusions y escisions quan hi ha oposició de creditors

Para ver la versión en castellano ir a este Link.

Una S.A. realitza una escissió parcial, mitjançant el qual aquesta transmet una unitat econòmica que s'aporta a una S.L. de nova creació. La S.A. escindida aprova la pertinent reducció de capital (no sempre és necessària la reducció de capital, tot i que és la via més habitual).

Davant d'aquesta situació una entitat de crèdit s'oposa a l'escissió, però la societat continua la transacció i els administradors manifesten a l'escriptura aquesta oposició, declarant també que aquest crèdit es troba prou garantit.

El registrador no inscriu l'acord i entén que ha de ser el creditor que va exercir el dret d'oposició, el que manifesti si hi ha o no garanties suficients o, en cas contrari, es notifiqui la prestació de fiança solidària a favor del creditor per una entitat de crèdit degudament habilitada per prestar-la i en la quantia del crèdit del creditor.

En relació amb el dret d'oposició l'art. 227.2.2ª RRM estableix:

"La declaració dels atorgants respectius sobre la inexistència d'oposició per part dels creditors i obligacionistes o, si escau, la identitat dels que s'haguessin oposat, l'import del seu crèdit i les garanties que hagi prestat la societat."

La DGRN destaca que el dret d'informació i oposició es troben enllaçats, sent un requisit que afecta la validesa del procés de fusió o escissió. Per tant, si el dret d'informació, que inclou el d'oposició, no es compleix, l'operació societària no es pot o no s’hauria d’inscriure.

Posteriorment, la mateixa DGRN explica que un cop exercit el dret d'oposició, les parts (societat i creditor) han d'arribar a un acord, o bé, que la societat unilateralment presti fiança bancària. No obstant això, també es compara el règim anterior a la Llei 1/2012 amb el posterior a aquesta, resultant el següent raonament:

"La novetat consisteix en que quan, malgrat l'oposició del creditor, les societats portessin a terme la fusió sense prestar garantia a la seva satisfacció o sense presentar fiança solidària d'entitat de crèdit («s'hagués dut a efecte» diu el precepte), es reconeix al creditor el dret a dirigir-se al Jutjat Mercantil en reclamació de la prestació de garantia de pagament del seu crèdit i fins i tot a fer constar amb anterioritat en el foli corresponent del Registre Mercantil el fet de l'exercici del seu dret d'oposició però sense que en cap cas s'impedeixi l'eficàcia del negoci de fusió."

A la vista del redactat existent en virtut de la Llei 1/2012, no cap impedir la inscripció de l'escissió per l'oposició del creditor. Aquest últim el que pot fer és demanar l'anotació de l'exercici del dret d'oposició en el Registre Mercantil i iniciar les accions legals pertinents per fer valer el seu dret, mitjançant el qual podria aconseguir garanties suficients.

Comentarios