Primera aproximació a la nova Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya


Para ir a la versión en castellano clicar aquí.

La nova Llei de Cooperatives és aprovada, en paraules del mateix preàmbul per: “fomentar la creació de cooperatives i la consolidació de les ja existents; reforçar les vies de finançament intern; millorar la gestió empresarial, i assolir un major dimensionament del món cooperatiu, sempre des de la perspectiva de la simplificació i l’eliminació de càrregues, tant pel que fa als procediments de funcionament intern de les cooperatives com en llur relació amb l’Administració.”

La nova Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, introdueix grans canvis respecte a l’anterior Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, de manera que ara només es podran destacar alguns aspectes.

La principal idea a retendre és que el nou règim aproxima el funcionament de les cooperatives al de les societats de capital, però respectant els principis que regeixen tota cooperativa. És a dir, es simplifica la gestió d’aquestes societats, s’amplien les competencies del consell rector (l’equivalent a l’òrgan d’administració), s’amplien les posibilitats d’acord dels seus membres, es permet l’ús de mitjans telemàtics, etc.

La nova llei permet, de conformitat amb la nomrtiva comptable, que cada secció porti de forma autònoma la distribució del resultat comptable i la imputació de pèrdues.

Per tal de simplificar la gestió de les cooperatives, la llei permet que aquest tipus de societats tingui la seva propia pàgina web, amb la cual podran convocar l’assamblea general i posar a disposició dels socis la documentació i informació requerides per executar determinades operacions societaries, seguint amb la línia ya existent per a societats de capital (de règim estatal).

Dins de l’objectiu de millorar les posibilitats de feina, es redueix el número de socis per constituir una societat cooperativa de 3 a 2. Com a excepció a aquesta norma es mantenen les cooperatives de consumidors i usuaris, però el seu número mínim també es redueix, passant a ser de 10 membres persona física. A més, la constitució de cooperatives també es simplifica, al crear un sistema d’inscripció anomenat exprés, per a societats amb 10 o menys socis fundadors.

Una altra novetat interessant, és que es permet a les cooperatives que creïn un òrgan diferent al consell rector per a imposar sancions, en tant no es tracti de sancions per faltes molt greus, cas en el qual els consell rector no pot delegar la competència sancionadora a cap altre òrgan.

En relació als tipus de socis també s’introdueixen canvis, creant el concepte de soci temporal, eliminant el concepte de soci excedent i permetent al soci col3laborador que només aporti capital, amb possibilitat de que aquests no tinguin dret a vot.

En relació amb l’intervenció de comptes, aquest passa a ser un òrgan facultatiu i, amés, el seu càrrec ja no haurà de ser obligatoriament per a socis.

Per millorar la competitivitat  de les cooperatives, agilitzant la seva gestió, es redueixen les competencies exclusives de l’assamblea general. A més, es permet que els socis decideixin que persones no socies formin part del consell rector de la cooperativa.

Per veure més informació sobre el funcionament de les cooperatives es pot veure la següent entrada (Part I), que dóna inici a un seguit de publicacions al respecte.

Comentarios