Comentaris a la última reforma financera: RD-llei 24/2012 (Part III, Pla de reestructuració)


Para la versión en castellano: Link

El pla de reestructuració de les entitats de crèdit forma part del segon nivell de deteriorament del RD-llei 24/2012 y ha de contenir les mesures necessàries per reflotar i assegurar la viabilitat de la entitat afectada.

Segons l’art. 14 del RD-llei, el pla haurà de detallar el termini previst per a la seva execució, que no podrà excedir de 3 mesos des de la seva aprovació, excepte autorització expressa del FROB. Aquest últim, el FROB, podrà requerir les modificacions del pla presentat o les mesures addicionals que consideri oportunes, abans d’acordar l’elevació del pla al Banc d’Espanya. El Banc d’Espanya, com supervisor que és, ha d’aprovar el pla i per això disposa d’un mes des de la seva presentació per part de la entitat.

El pla podrà incloure ajuts financers públics que aniran a càrrec del FROB. De fet, avui mateix l’Estat a emès deute amb la finalitat d’augmentar els recursos econòmics d’aquest. A més, existeixen altres mesures destacables, com la facultat de transmetre actius i passius de la entitat.

Tal com hem vist, el FROB agafa un paper actiu i de govern, mentre que el Banc d’Espanya segueix sent el màxim òrgan de supervisió del sistema bancari espanyol (com ja ho era al gestar-se la crisi).

Comentarios