Comentaris a la última reforma financera: RD-llei 24/2012 (Part III, Pla de reestructuració)


Para la versión en castellano: Link

El pla de reestructuració de les entitats de crèdit forma part del segon nivell de deteriorament del RD-llei 24/2012 y ha de contenir les mesures necessàries per reflotar i assegurar la viabilitat de la entitat afectada.

Segons l’art. 14 del RD-llei, el pla haurà de detallar el termini previst per a la seva execució, que no podrà excedir de 3 mesos des de la seva aprovació, excepte autorització expressa del FROB. Aquest últim, el FROB, podrà requerir les modificacions del pla presentat o les mesures addicionals que consideri oportunes, abans d’acordar l’elevació del pla al Banc d’Espanya. El Banc d’Espanya, com supervisor que és, ha d’aprovar el pla i per això disposa d’un mes des de la seva presentació per part de la entitat.

El pla podrà incloure ajuts financers públics que aniran a càrrec del FROB. De fet, avui mateix l’Estat a emès deute amb la finalitat d’augmentar els recursos econòmics d’aquest. A més, existeixen altres mesures destacables, com la facultat de transmetre actius i passius de la entitat.

Tal com hem vist, el FROB agafa un paper actiu i de govern, mentre que el Banc d’Espanya segueix sent el màxim òrgan de supervisió del sistema bancari espanyol (com ja ho era al gestar-se la crisi).

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.