Recuperació de l’IVA pagat a les factures amb deutors concursats

Para la versión en castellano ir a: Link.

No són pocs els casos en que un dels deutors de l’empresa entra en concurs, quedant pendent el pagament de la factura juntament amb l’IVA. En aquests casos la legislació permet recuperar l’IVA repercutit, el problema és que només hi ha 2 mesos a partir de la data de publicació de l’interlocutòria (auto en castellà) de declaració de concurs per poder sol·licitar la devolució a la AEAT i 1 mes per l’enviament de la factura rectificativa a l’Administració Concursal (AC). EN conseqüència, és molt aconsellable establir una política de revisions mensuals. La publicació dels concursos es poden seguir a www.boe.es. A més, recentment s’ha publicat el Real Decret 892/2013, que regula el Registre Públic Concursal, on es comunicarà la majoria de l’informació concursal, així com els nous acords extrajudicials de pagaments (comentats a aquesta entrada del blog en castellà).

La regulació d’aquesta possibilitat es troba a l’art. 80 tres LIVA:

La base imponible es podrà reduir quan el destinatari de les operacions subjectes a l’impost no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides i sempre que, amb posterioritat a la meritació de l’operació, es dicti interlocutòria de declaració de concurs. La modificació, en el seu cas, no es podrà realitzar després de transcorregut el termini màxim determinat al número 5.è de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
Només quan s’acordi la conclusió del concurs per les causes expressades a l’article 176.1, apartats 1er, 4rt i 5è de la Llei Concursal, el creditor que hagués modificat la base imponible haurà de modificar-la novament a l’alça mitjançant l’emissió, en el termini que s’estableixi reglamentàriament, d’una factura rectificativa en la que es repercuteixi la quota procedent”.

En conseqüència, els requisits per a la modificació de la base imponible (devolució de l’IVA) són de forma esquematitzada:
  1. Factura amb IVA que hagi estat impagada total o parcialment.
  2. Meritació de l’operació anterior a la publicació de l’interlocutòria de declaració de concurs al BOE.
  3. Termini d’1 mes per comunicar la factura rectificativa a la AC.
  4. Termini d’1 mes, des de la rectificació, per sol·licitar la devolució amb copia de la factura, de la notificació a la AC i l’interlocutòria.

Si un cop complert aquest procés, finalment es cobrés total o parcialment, s’hauria d’emetre una nova factura amb el corresponent IVA.

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.