Impugnació d’acords socials a l’Avantprojecte de Llei del Còdi Mercantil

Para ver la versión en castellano ir a este Link.

La Proposta de Codi Mercantil ha sigut, i segueix sent, ara amb l'Avantprojecte de Llei inspirat en aquesta primera, moltes crítiques negatives. No obstant això, i malgrat les seves necessàries esmenes, que esperem millorin el redactat, aporta coses bones. Una d'aquestes millores és la regulació de la impugnació d'acords socials. En concret, en relació amb el termini de caducitat per a impugnar, tal com veurem a continuació.

En primer lloc, val a dir que la regulació dels acords impugnables s'amplia, ja que l'Avantprojecte passa a regular el caràcter no impugnable de certs acords que s'hagin aprovat després irregularitats no rellevants (però aquesta qüestió no és objecte d'aquesta entrada). En realitat, el que es fa és seguir, com en moltes altres qüestions afegides al Codi, la jurisprudència mercantil existent, la qual, gracies a la especialització del Jutjats del Mercantil ha donat com a resultat una gran varietat de sentencies especialment encertades.

Actualment es distingeix entre acords nuls i anul·lables, de manera que els primers són els contraris a la llei i els segons els contraris als Estatuts o l'interès social en benefici d'un o diversos socis o tercers, però això es vol canviar en el Codi Mercantil.

Com deia, la qüestió que es vol destacar ara és la caducitat de l'acció d'impugnació regulada en l'art. 205 LSC, que té el contingut següent:
"1. L'acció d'impugnació dels acords nuls caduca en el termini d'un any. Queden exceptuats d'aquesta regla els acords que per la seva causa o contingut resultin contraris a l'ordre públic.

2. L'acció d'impugnació dels acords anul·lables caduca als quaranta dies.
3. Els terminis de caducitat previstos en els apartats anteriors es computaran des de la data d'adopció de l'acord i, si són inscriptibles, des de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil. " 
El problema de l'actual redactat és que és molt complicat diferenciar els acords qualificables de contraris a la llei dels contraris als estatuts o, especialment, a l'interès social. Per tant, és molt bona notícia que s'unifiqui la regulació de la caducitat i s'elimini la qualificació diferenciada entre acords nuls i anul·lables. En aquest sentit l'Avantprojecte estableix el règim de caducitat en el seu art. 214-12:
"1. L'acció d'impugnació dels acords socials caducarà en el termini d'un any, llevat que tingui per objecte acords que per les seves circumstàncies, causa o contingut resultin contraris a l'ordre públic, en aquest cas l'acció no caducarà ni prescriurà.

2. El termini de caducitat es computarà des de la data d'adopció de l'acord, si hagués estat adoptat en junta de socis o en reunió del consell d'administració, i des de la data de recepció de la còpia de l'acta si l'acord hagués estat adoptat per escrit. Si l'acord s'hagués inscrit, el termini de caducitat es computarà des de la data en que aquest fos oposable."
També és interessant remarcar que la Proposta de Codi Mercantil seguia diferenciant entre acords nuls (art. 214-12 ProCoMer) i anul·lables (art. 214-13 ProCoMer), però encertadament (en aquest punt) l'Avantprojecte s'aparta d'aquesta postura. També val la pena remarcar que la ProCoMer proposava augmentar el termini de caducitat dels acords anul·lables de 40 dies (actuals) a 3 mesos, en lloc d'1 any com fa l'Avantprojecte en unificar els terminis.

Comentarios