Primera aproximació a les Entitats de Capital Risc


Les Entitats de capital-risc estan regulades per la Llei 25/2005, reguladora de les entitats de capital-risc i les seves societats gestores.

La Llei 25/2005 defineix en el seu art. 2.1 el concepte “entitat de capital-risc” com les entitats financeres amb l’objecte principal consistent en la presa de participacions temporals al capital d’empreses no financeres ni immobiliaries, que en el moment de la presa (generalment) no cotitzen al primer mercat de borses de valors. S’inclouen les borses equivalents de la UE i OCDE.

Aquestes entitats es dediquen a captar fons (activitat a la que es sol anomenar “fundraising”) i invertir-les en operacions arriscades amb alts percentatges de retorn. Aquest tipus d’inversions incentiva l’economia, de fet, amb l’explosió de la crisi financera s’esperava que poguessin ocupar el lloc abandonat pels bancs i caixes. Com es pot veure, aquestes inversions no han mobilitzat prou diners per cobrir la falta de liquiditat dels bancs.

Les entitats de capital-risc dirigeixen les seves inversions, bàsicament a: 1) start-ups 2) projectes consolidats i 3) altres entitats del mateix tipus societari. Les empreses target han de complir amb l’expectativa de creixement en els seus beneficis.

Una de les condicions bàsiques en aquestes operacions es la llibertat total de desinvertir, fet que provoca força crítiques per suposar un “abandonament” de la empresa. Hem de tenir en compte, com hem vist, que la seva participació és temporal per naturalesa.

Un altre aspecte a tenir en compte, és que aquestes entitats (ar.t 3 Llei 25/2005) poden realitzar altres activitats destinades a la presa de participacions a empreses, com són els préstecs participatius i altres formes de finançament, així com prestar serveis d’assessorament.

Per complementar aquesta entrada val la pena veure aquest enllaç sobre Hedge Funds, y per veure el contingut de la Llei 25/2005 aquest altre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.