El concepte d’unitat econòmica i la STS 433/2013 de 3 de gener


Para leer la versión en castellano ir a este Link.

La unitat econòmica és un concepte jurídic no definit per la legislació mercantil i aquest no ha de ser confós amb el concepte de branca d’activitat (rama de actividad), cas en el que tindríem més eines per definir-lo (tot i que tenen molt en comú). A causa de la manca de definició legal hem d’utilitzar els pronunciaments jurisprudencials i doctrinals. Respecte a la seva definició bàsica podem dir que es tracta d’una “part del patrimoni d’una societat que funciona com un tot, amb viabilitat funcional i amb cert grau d’autonomia” o també, i de forma semblant com un “patrimoni format per un conjunt d’actius i passius que tenen una funcionalitat i viabilitat autònoma”.

Si bé el concepte general té unes característiques bàsiques fàcilment identificables, tal com es pot veure en les dues definicions vistes, hi ha una qüestió cabdal que no té resposta. El problema resideix en saber si la unitat econòmica que reuneix les característiques abans esmentades, ha de tenir-les en origen o només cal que les tingui en destí. És a dir, si la unitat econòmica ha d’existir com a tal en la societat transmetent (l’escindida) o és suficient que aquestes característiques es donin a la societat beneficiària.

Tenint en compte que l’existència d’aquest concepte segurament té molt a veure amb el principi de preservació d’empreses i llocs de treball (successió d’empreses), semblaria lògic que es requerís existència en origen i destí, però una recent sentència del Tribunal Suprem sembla apuntar que no cal una transmissió d’unitat econòmica preexistent abans de la transmissió. Per tant, segons aquest pronunciament seria acceptable el requisit d’existència d’unitat econòmica amb posterioritat a la transmissió. L’argument per defensar aquesta interpretació, a part de la no existència de norma en contra, podria ser que la finalitat de la norma és promoure l’activitat econòmica i la creació d’ocupació, ja que d’aquesta manera es permet que un conjunt d’actius que abans no eren una unitat econòmica o productiva passin a ser-ho.

Aquest pronunciament a què ens referíem és la STS 433/2013 de 3 de gener (Ponent: Sancho Gargallo) i de la qual destaquem l’extracte objecte d’aquesta entrada a continuació:

A priori, y con carácter general, resulta difícil precisar qué debe entenderse por "unidad económica", pues no necesariamente tendría que tener, previamente, vida propia, ni tiene porque coincidir con una empresa, unidad productiva, establecimiento o negocio, de modo que podría ser meramente funcional”.

L'objecte d'aquesta entrada es centra en el concepte d'unitat econòmica, però hi ha altres qüestions interessants a tractar, com és l'aixecament del vel, tal com es pot veure en aquesta entrada del bloc "mercantilista sin ánimo de lucro".